Ver­än­de­rung des kon­so­li­dier­ten Ei­gen­ka­pi­tals

TCHF Dotationskapital Gewinnreserven Kumulierte Währungseinflüsse Total exkl. Minderheitsanteilen Minderheitsanteile Total inkl. Minderheitsanteilen
Bestand am 1.1.2019 80’000 474’491 -3’818 550’673 18’140 568’813
Veränderung Konsolidierungskreis -3’052 -3’052 2’436 -616
Jahresergebnis 48’378 48’378 760 49’138
Währungseinflüsse -983 -983 -983
Zuweisung
Entnahme
Verwendung (Ökofonds) -1’800 -1’800 -1’800
Ausschüttungen -16’200 -16’200 -167 -16’367
Bestand am 31.12.2019 80’000 501’818 -4’801 577’014 21’169 598’185
Veränderung Konsolidierungskreis -1’757 -1’757 4’422 2’665
Jahresergebnis 27’365 27’365 1’002 28’367
Währungseinflüsse -544 -544 -544
Zuweisung
Entnahme
Verwendung (Ökofonds) -6’372 -6’372 -6’372
Ausschüttungen -16’200 -16’200 -59 -16’259
Bestand am 31.12.2020 80’000 504’853 -5’345 579’508 26’534 606’042